REKRUTACJA

REKRUTACJA 2022

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023, do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czerwonak

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych w Gminie Czerwonak zostanie przeprowadzona elektronicznie z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.

Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

I.  Zasady obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

1. Dzieci kontynuujące edukację.

Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym publicznym przedszkolu, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu. Deklaracja ma formę pisemną i jej wzór określa publiczne przedszkole.

2. Dzieci zapisywane po raz pierwszy.

Rodzice, zapisując dziecko do publicznego przedszkola, mogą to zrobić w formie elektronicznej. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.gminaczerwonak.przedszkola.vnabor.pl. Osoby niemające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu. Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie, bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć tylko w przedszkolu pierwszej preferencji.

Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego wniosku do przedszkola spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

3. Dzieci zmieniające przedszkole.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola. Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie jako pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.

Aby dziecko zostało przyjęte, rodzice składają w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, co oznacza, że dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

Zarządzenie Wójta Gminy Czerwonak w sprawie harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2022/2023