REKRUTACJA

REKRUTACJA 2023

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024, do publicznych przedszkoli w Gminie Czerwonak

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych w Gminie Czerwonak zostanie przeprowadzona elektronicznie z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.

Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

I.  Zasady obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

1. Dzieci kontynuujące edukację.

Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym publicznym przedszkolu, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu. Deklaracja ma formę pisemną i jej wzór określa publiczne przedszkole.

2. Dzieci zapisywane po raz pierwszy.

Rodzice, zapisując dziecko do publicznego przedszkola, mogą to zrobić w formie elektronicznej. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.gminaczerwonak.przedszkola.vnabor.pl. Osoby niemające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu. Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie, bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć tylko w przedszkolu pierwszej preferencji.

Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego wniosku do przedszkola spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów przez kandydatów po II etapie rekrutacji, możliwy jest wybór kandydata za pomocą elektronicznego sytemu wspierającego proces rekrutacji. O przyjęciu kandydata decyduje wówczas Komisja rekrutacyjna powołana w placówce (dokonując wyboru kandydata wg. wieku od najstarszego).

3. Dzieci zmieniające przedszkole.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola. Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie jako pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.

Aby dziecko zostało przyjęte, rodzice składają w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, co oznacza, że dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Czerwonak w sprawie harmonogramu rekrutacji – 2023